Новости сайта

Використання технологій дистанційного навчання при організації роботи студентів денної форми навчання.

 
 
Цей форум має ліміт на повідомлення та обмеження на час відповідання - поточні установки: 10 повідомлень за 1 день
Фото Anton Zabolotskiy
Використання технологій дистанційного навчання при організації роботи студентів денної форми навчання.
Anton Zabolotskiy - вівторок 7 липень 2015 4:53
 

Використання технологій дистанційного навчання при організації роботи студентів денної форми навчання.

Анотація. У статті висвітлюється проблема використання технологій дистанційного навчання при організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Подано можливі варіанти роботи зі студентами денної форми навчання при переході на дистанційне навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, дистанційне навчання для стаціонару.

Характеристика проблеми, що вирішується у статті. Ефективне використання потенціалу інформаційних та комунікаційних технологій в умовах кризи - актуальне питання сучасного українського суспільства. Необхідність зменшувати витрати на навчання студентів при цьому не втрачаючи якість змушує відмовлятися від існуючої класичної схеми навчання без відриву від виробництва та впроваджувати сучасні інноваційні проекти. Одним з таких проектів є дистанційне навчання.  Стрімкий розвиток у класичних університетах відділів дистанційного навчання викликаний, по-перше, неможливістю студентів дістатись до місця навчання, по-друге, необхідністю проводити роботу за участю висококваліфікованих кадрів, таких як кандидати або доктори наук, а це в умовах сучаної економіко-політичної кризи стає все важче.

         Наукова новизна результатів у порівнянні із іншими схожими з тематикою дослідження. Основні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті  висвітлені у дослідженнях Бикова В.Ю., Спіріна О.М., Хуторського А.В., Морзе Н.В.

         Метою дослідження є формування моделі роботи студентів денної форми навчання за допомогою дистанційних технологій  та дослідження вмотивованості студентів використовувати технології дистанційного навчання.

         Методика дослідження. Дослідження проводилось в Університеті економіки і права «КРОК», де  згідно з рекомендаціями МОН України (НОМЕР И ДАТА) відбувається процес дистанційного навчання для студентів денної форми навчання.

Відповідно до рекомендацій, навчання з використанням технологій дистанційного навчання проходили студенти 1- 3 курсів ОКР «Молодший спеціаліст»  та студенти 1-3 курсу ОКР Бакалавр.

         Результати дослідження. Серед навчальних закладів України Університет економіки і права «КРОК» є одним з найперших недержавних вищіх навчальних закладів. Згідно з консолідованим рейтингом Osvita.ua Університет «КРОК» займає перше місце серед недержавних ВНЗ України. В даний момент навчання на денній формі навчання проходять більше 3000 студентів.  Організацією дистанційного навчання в університеті займається центр дистанційного навчання.

Дистанційна форма навчання може бути інтегрована як частина будь-якої форми навчання. Симбіоз заочного та дистанційного навчання створив таку форму, як заочно-дистанціне навчання. Денна форма навчання як найкраще інтегрується з дистанційною формою. Адже студенти стаціонару  повинні бути вмотивовані на найбільш якісне засвоєння матеріалу.

         Навчання за допомогою технологій дистанційного навчання є логічним додатком навчального процесу, адже комунікації між студентом та викладачем проходять на більш якісному та високому технічному рівні. Комунікації  проходять завдяки багатьох факторів, а саме, за допомогою електронного навчального курсу, систем відеоконференцзв’язку, чатів, форумів та інших сучасних засобів.

         Електронний навчальний курс є основою для навчання студентів, він виконує роль як формування знань студентів, так і контролю рівня цих знань.

Формувальна роль електронного навчального курсу складається з теоретичного навчального матеріалу, він може бути зображений як адаптована форма електронного підручника,відеоматеріалів, вивчення досвіду групової роботи (Вікіпедія).

Контролююча роль електронного навчального курсу складається з перевірки знань та умінь студентів, що вони отримали, вивчаючи теоретичну частину. Контролююча функція може бути закріплена як за всім матеріалом електронного курсу(або частинами матеріалу курсу), так і за окремою темою чи бути навіть адаптованою у теоретичний матеріал курсу. Це дає мотивуючий ефект для більш глибокого вивчення теоретичного матеріалу.

Також контроль може бути проведений за допомогою тестування та участі у груповій роботі. Розробник курсу має дати можливість інтерактивного зв’язку між викладачем та студентом у процесі навчання за допомогою електронного навчального курсу. Варіант використання елеменів електронного навчального курсу може бути використаний як частина практичної роботи студентів.

         При організації дистанційного навчання відповідно частина ВНЗ бере за основу дистанційного навчання лише електронні навчальні курси,  зараховуючи цей вид роботи як самостійну або в деяких випадках як практичну роботу. Цей шлях дозволяє організувати роботу студентів відповідно повністю економлячи на електро та теплопостачанні в деякий період. Цей шлях є безумовно виправданим для проведення самостійної роботи студентів при попередньому проведенні настановних лекцій та подальшому проведенні відповідно визначених навчальним планом практичних, семінарських або лабораторних робіт.

         Якісно більш доцільно проводити дистанційно навчання студентів денної форми навчання у зимовий період попередньо провівши настановчі лекції очно, та в період дистанційного навчання проводити лекційні та семінарські заняття за допомогою системи відео конференцій. Такий варіант може бути зарахований як проведення аудиторних лекційних занять.

Найбільш раціональним часом проведення відео лекцій є від 12 до 18 годин на тиждень в період дистанційного навчання. Також студентам має бути надано доступ до електронних навчальних курсів відповідно до навчального плану. В даному випадку перед адміністрацією та викладачем постає проблема мотивації студента брати участь у відео лекціях та працювати з електронними навчальними курсами. Найкращим варіантом вирішення є:  при наявності факту проходження письмових та тестових завдань зарахування цієї роботи як підстави для зарахування  підсумкового оцінювання студента.

Головне завдання викладача полягає у зрозумілому для студента та чіткому регламентуванні часу та задач, що необхідно виконати студенту. Цей регламент та технічні особливості роботи у період дистанційного навчання студенти отримують під час очних настановних лекцій, що проходять до початку дистанційного навчання.

Практична значимість результатів та можливі напрямки їх використання.

 В Університеті Економіки і права «КРОК» було проведено педагогічний експеримент, в якому приймало участь більше 1000 студентів денної форми навчання. Головне питання експерименту було: «Як сприймаються технології дистанційного навчання студентами різних курсів  університету та коледжу.» Розрахунок якості проводився за декількома критеріями.  А саме:

  • Кількість присутніх на відео лекції студентів від загальної кількості
  • Кількість курсів, опанованих студентами більш ніж на половину від загальної кількості запропонованих
  • Кількість екзаменів та заліків, що були отримані при повному опануванні електронного навчального курсу.

Результати наведені у таблиці.

Коледж економіки, права та інформаційних технологій (ОКР молодший спеціаліст)

 

Кількість присутніх на відео лекції( у відсотках)

Кількість курсів, опанованих студентами більш ніж на половину ( у відсотках)

Кількість екзаменів та заліків( у відсотках)

1 курс

63

33

27

2 курс

59

42

21

3 курс

71

52

34

Університет ( ОКР Бакалавр)

 

Кількість присутніх на відео лекції( у відсотках)

Кількість курсів, опанованих студентами більш ніж на половину ( у відсотках)

Кількість екзаменів та заліків( у відсотках)

1 курс

72

55

37

2 курс

86

53

39

3 курс

88

64

43

Як видно з результатів експерименту, вмотивованість студентів денної форми навчання використовувати технології дистанційного навчання збільшується відповідно до віку студентів.

При використанні описаних вище методик від викладача необхідно перебудувати підхід до навчання студентів та відповідно ставлення до технологій дистанційного навчання. Безумовно найбільш відповідальним моментом роботи стає створення електронного навчального курсу за вже існуючими матеріалами( навчально- методичний комплекс, конспекти лекцій та ін..,) Необхідність проходження підготовки по розробці цих матеріалів не викликає ніяких сумнівів, так само як і підготовка до роботи з електронним навчальним курсом, адже при розробці самого електронного курсу можливо залучати фахівців, що безпосередньо працюють з технологіями дистанційного навчання. При роботі по перевірці робіт студентів та консультуванню студентів в синхронному режимі викладач повинен бути обізнаний та самостійно проводити ці дії.

Висновки: Сучасна геополітична криза в Україні, тенденції до економії електро- та тепло- ресурсів можуть дати безумовно великий поштовх до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Використання технологій дистанційного навчання з зимовий період  2014-2015 року зумовило популяризацію дистанційного навчання як повноцінної форми навчання та як технології для інших форм навчання. Масштабні процеси експериментів та формування найбільш продуктивної моделі навчання денної форми навчання  за допомогою дистанційних технологій зумовили навіть перегляд вже звичних та відпрацьованих елементів на дистанційній формі навчання. Можна виділити три форми занять, що частково можуть бути замінені дистанційними елементами , а саме: лекційні заняття, самостійна робота та практична робота.

 

#дистанційне навчання
#сайт дистанційного навчання
#дистанційна освіта
#дистанційної освіти
#дистанционное обучение
#дистанционное образование
#дистанционное высшее образование
#дистанционное высшее образование вузы
#переподготовка дистанционно
#получить образование дистанционно
#система дистанционного обучения
#высшее образование
#вища освіта