Course image Економічна теорія та економічна історія_КЕПІТ-Соколовська_Сивак
Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Метою вивчення дисципліни є якісне оволодіння студентами фундаментальними знаннями з економічної теорії на основі системного вивчення економічних категорій та законів, принципів і методів економічного аналізу, що дасть можливість формувати адекватні наукові уявлення щодо змісту, структури та особливостей функціонування економічної системи загалом і окремих її складових зокрема.

Завдання дисципліни:

– засвоєння студентами основних понять та категорій економічної теорії;

– формування у студентів розуміння про місце і роль економічної теорії в системі економічних і правових знань;

– змістовне вивчення студентами основних законів та принципів функціонування економіки;

– набуття студентами певних практичних навичок економічного аналізу.

Результати навчання

Дисципліна орієнтує на набуття компетентностей (здатностей):

• застосовувати знання, розуміння закономірностей та сучасних досягнень у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності в професійних цілях;

• здійснювати пошук, самостійний відбір інформації з різних джерел у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;

• уміти проявляти ініціативу та підприємливість, володіти навичками міжособистісної взаємодії для досягнення професійних цілей;

• уміти виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;

• визначати потреби споживачів для формування асортименту товарів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності