Інновації фондового ринку_Кузьмінський В.З.
Кафедра економіки та фінансів

 Коротка анотація до курсу: Дисципліна “ Інновації фондового ринку” є базовою для підготовки магістрів зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Мета вивчення дисципліни «Інновації фондового ринку» є формування у студентів знань щодо напрямків розвитку світового фондового ринку під впливом сучасних інноваційних технологій.

 Основні завдання вивчення дисципліни: освоєння студентами сутності інноваційних технологій фондового ринку, методів комп’ютеризації ринку цінних паперів та автоматизації фондових операцій, здобуття навиків  алгоритмічної торгівлі на фондовому ринку, розробки, тестування та оптимізації фінансових роботів.

Структура курсу "Інновації фондового ринку"

 Коротка анотація до курсу: Дисципліна “ Інновації фондового ринку” є базовою для підготовки магістрів зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Мета вивчення дисципліни «Інновації фондового ринку» є формування у студентів знань щодо напрямків розвитку світового фондового ринку під впливом сучасних інноваційних технологій.

 Основні завдання вивчення дисципліни: освоєння студентами сутності інноваційних технологій фондового ринку, методів комп’ютеризації ринку цінних паперів та автоматизації фондових операцій, здобуття навиків  алгоритмічної торгівлі на фондовому ринку, розробки, тестування та оптимізації фінансових роботів.

 

Тиждень

/кількість годин

Тема

Форма діяльності (заняття) (лекція, самостійна робота, дискусія, практичне/семінарське, групова робота)

Формат: (Online/ аудиторне заняття)

Завдання***,

год

Термін виконання

1-2/2 год.

Тема 1. Фондовий ринок як високотехнологічна система

1л+1с,

Online/аудиторне заняття

 

2 тижні

3-4/2 год.

Тема 2.Напрямки інноваційного розвитку фондового ринку

 

1л+1с,

Online/аудиторне заняття

 

2 тижні

5-6/4 год.

Тема 3.Інноваційні методи аналізу та прогнозування фінансового ринку

1л+1с,

Online/аудиторне заняття

 

2 тижні

7-8/2 год.

Тема 4. Основи роботи з комп'ютерною платформою MetaTrader-4.0

1л+1с,

Online/аудиторне заняття

 

2 тижні

9-10/4 год.

Тема 5. Розробка алгоритмічної системи для фінансового робота

1л+1с,

Online/аудиторне заняття

 

2 тижні

11-12/4 год.

Тема 6. Тестування фінансових роботів

1л+1с,

Online/аудиторне заняття

 

2 тижні

13-14/4 год.

Тема 7. Оптимізація фінансових роботів

1л+1с,

Online/аудиторне заняття

 

2 тижні

 

Список літератури до курсу Інновації фондового ринку

 

 

 

1.     Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». URL: https://zakon.rada.gov.ua

2.     Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua

3.     Закон України «Про депозитарну систему України». URL: https://zakon.rada.gov.ua

4.     Закон України «Про інвестиційну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua

5.     Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». URL: https://zakon.rada.gov.ua

6.     Берідзе Т. М. Фондовий ринок: функціонування та розвиток : монографія / Берідзе Т. М., Лохман Н. В., Пасічник Н. В. – Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2018. – 252 с.

7.     Герасименко О.М. Індикатори оцінки стану системи економічної безпеки торговців цінними паперами: монографія/ О. М. Герасименко. - Черкаси: ТОВ "Маклаут", 2020. - 240 с.

8.     Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / [Л. М. Алексеєнко та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с.

9.     Фондовий ринок. В 2-х книгах. Кн. 2: підручник/ за ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання, 2016. - 686 с. - (Класичний університетський підручник)

10.                       Хохлов В.Ю. Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів: монографія/ В. Ю. Хохлов. - К.: Кондор-Видавництво, 2017. - 298 с.

11.                       Кузьмінський В.З. Економічні наслідки війни та їх вплив на фінансову політику держави / В. З. Кузьмінський // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 41-50

12.                       Кузьмінський В.З. Використання методів технічного аналізу для прогнозування ринку криптовалют / О. І. Пилипченко, В. З. Кузьмінський, О. Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 28-35.

13.                       Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Фінансовий трейдинг » . -К.: Університет економіки та права «КРОК» , 2012.- 60 с

14.                       Кузьмінський В.З., Чумаченко О.Г. Напрямки вдосконалення фондового ринку України // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції/ Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – 2015. –С. 142-145

15.                       В.З. Кузьмінський, С.Є. Ковальчук Сучасний стан та проблеми валютного ринку України// Збірник наукових праць "Сучасні підходи до управління підприємством". - 2016. - №1 http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72891

16.                       Кузьмінський В.З. Іваненко Т.В., Стойловський Д.М.  - Діяльність банків на ринку цінних паперів України.// Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». – 2013. – Вип.2.

17.                       Румик І.І. Особливості функціонування недержавних професійних фондів / І.І. Румик, В.З. Кузьмінський, В. Костильова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 29-37.

18.                       Торгівля цінними паперами. /Підручник/ За редакцією доктора економічних наук, професора В.І.Грушка. -  К.: Університет економіки та права «КРОК» , 2011.- 392 с

19.                       Мельничук М. Інтернет-трейдинг та особливості організації інтернет-послуг на фондових і валютних ринках / М. Мельничук, Г. Юрчук // Вісник Національного банку України. - 2021. - N8. - С.2-9

20.                       Редзюк Є. Шляхи покращення інтеграції ринку цінних паперів України до світових фінансово-інвестиційних процесів / Є. Редзюк // Економіст. – 2014. – № 7. – С. 21–25.

21.                       Чайковська В.П. Інфраструктура фондового ринку України: сучасний стан та тенденції розвитку / В.П. Чайковська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2692.

22.                       Пахомова І.Г. Оцінка сучасного стану, проблем та перспективи фондового ринку України / І.Г Пахомова, Л.А Фатєєва // Ефективна економіка. – 2014. – № 7 (липень) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3180.

23.                       Любкіна О.В. Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів / О.В. Любкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 24. – С. 34–38.

24.                       Chaboud A., Chiquoine B., Hjalmarsson E., Vega C. Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market – available at: https://federalreserve.gov/pubs/ifdp/2009/980/ifdp980.pdf.

25.                       Brogaard J., Hendershott T., Riordan R. High Frequency Trading and Price Discovery – available at: http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1928510

26.                       Fabozzi F., Focardi S., Jonas C. High Frequency Trading: methodologies and market impact – available at: https://www.conatum. com/presscites/HFTMMI.pdf.