Course image Практикум зі складання процесуальних документів-Григорчук
Кафедра державно-правових дисциплін

До Шевченківського районного суду м. Києва

адреса: м. Київ,

вул. Дегтярівська, 31-а,

інд. 03680,

 

Позивач:   

 

Представник позивача: Григорчук Мирослав Васильович,

 

Відповідач:  ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Головного офісу банка

            код 300131, ЄДРПОУ: 09807856

адреса: 04050 м. Київ,
вул. Артема, 60

р/р в Головному управлінні НБУ по м. Києву і області:
32001170801

МФО: 321024

тел.: (044) 490-68-70

 

Ціна позову 20 450,9 грн. (927,9 доларів США Х 22.4 грн. за 1 долар США)

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживачів та стягнення коштів

(повернення депозиту)

 

Підсудність

Відповідно до частини 5 статті 110 ЦПК України, позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

 

Обставини справи

22 липня 2013 року між (далі - Позивач) та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», в особі відділення
№ 17 філії «Донецьке РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Відповідач) було укладено договір про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К «Вільні гроші» (далі – Договір) в іноземній валюті.

Згідно з положеннями п. 1 Договору Вкладник розміщує в Банку кошти в іноземній валюті в сумі не менше, ніж І (Один долар США 00 центів), надалі - Вклад, на строк з "22" липня 2013 р. до фактичної дати отримання Вкладником коштів у повній сумі Вкладу, розміщеного у Банку, а Банк нараховує і виплачує проценти за користування зазначеними коштами у порядку, в розмірі та на умовах, визначених в цьому Договорі та в Основних умовах залучення банківських вкладів фізичних осіб та обслуговування вкладних рахунків у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Основні умови).

Для обслуговування Вкладника за цим Договором Банк відкриває Вкладникові рахунки для розміщення Вкладу (надалі - Рахунок) та № для зарахування процентів, нарахованих Банком на Вклад. Підтвердженням здійснення внесення Вкладником грошових коштів (у т.ч. сум поповнення) є виписка за Рахунком.

Відповідно до п. 1 Договору Вкладник вніс, а Відповідач прийняв грошові кошти в іноземній валюті в сумі 840 (вісімсот сорок) доларів США (далі – Внесок) на Вкладний (Депозитний) рахунок (далі –Рахунок) на умовах Договору.

Окрім Договору, внесення коштів підтверджується квитанцією
№ 9 від 22 липня 2013 року відділення № 17 філії «Донецьке РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Авдіївка) з призначенням платежу: «Купівля іноземної валюти».

Пунктом 2 цього Договору зазначено, що за час користування коштами Вкладу Банк нараховує і виплачує Вкладникові проценти на суму Вкладу за ставкою 3,75 % річних. Нарахування процентів здійснюється Банком у порядку, визначеному п.4.1.3 Основних умов. Банком здійснюється капіталізація процентів, нарахованих на Вклад, в порядку та на умовах, визначених п.4.3.5 Основних умов.

Пунктом 3 Договору встановлено наступний порядок одержання процентів: вкладник має право отримувати суми процентів, нарахованих на Вклад протягом строку, визначеного п. 1. цього Договору, та зарахованих Банком на Рахунок, щомісячно, з першого робочого дня кожного місяця, наступного за місяцем, за який було нараховано проценти, та у день остаточного повернення Вкладу Вкладникові та розірвання договору банківського вкладу на вимогу, у порядку, на умовах та у строки, передбачені п.п.4.2, 4.3.5 Основних умов.

Відповідно до п. 6 Договору для повернення Вкладу у повному обсязі, закриття Рахунку та розірвання договору банківського вкладу на вимогу, Вкладник зобов'язаний повідомити Банк не менш ніж за 2 (два) банківських дні до запланованої Вкладником дати повернення Вкладу шляхом падання до Банку відповідної письмової заяви у 2-х примірниках. При цьому Банк не здійснює перерахунок нарахованих на Вклад процентів.

У разі закриття Рахунку залишок коштів на ньому видається Вкладникові готівкою або за його вказівкою перераховується Банком на інший поточний або вкладний рахунок Вкладника в строки і порядку, встановлені банківськими правилами.

Згідно з відомостями, отриманими 02.07.2015 року, станом на вказану дату на рахунку відкритому на ім’я знаходиться 927,90 (дев’ятсот двадцять сім,90) доларів, США (виписка по особовому рахунку від 02.07.2015 відділення № 151 (м. Дмитрівка) ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»).

На письмову заяву повністю виплатити кошти, передану представникам Банку 16.06.2015 року, кошти не виплачено.

Таким чином, Відповідач продовжував, і на день подачі цієї Позовної заяви продовжує всупереч волі Позивача користуватися грошовими його коштами в розмірі 840 (вісімсот сорок) доларів США основного вкладу та 87,9 доларів США капіталізованих процентів.

Пунктом 7.2 розділу 7 (Відповідальність сторін) «Основних умов залучення банківських вкладів фізичних осіб та обслуговування вкладних рахунків у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит» зазначено: суперечки, що виникають за Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі не досягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.

 

Обґрунтування позову

Із наведеного вище видно, що правовідносини, про які йдеться, врегульовуються положеннями Цивільного кодексу України (далі – ЦК), зокрема, статтею 1 (Відносини, що регулюються цивільним законодавством), частиною 1 якої зазначено, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Частиною 1 статті 16 ЦК передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частина 1 статті 611 цього кодексу передбачає настання правових наслідків за порушення зобов'язань.

Згідно з частиною 1 статті 509 ЦК зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Тому, у відповідності до частини 1 статті 509 ЦК та змісту Договору останній є зобов’язанням Банку перед Позивачем.

Відповідно до частини 1 статті 526 ЦК зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Частина 1 статті 610 ЦК вказує, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини 1 статті 612 ЦК боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Оскільки Відповідач не повернув Позивачу у визначені Договором строки суму Внеску та не сплатив суму нарахованих за користування ним процентів, то Відповідач порушив умови Договору, так як приведеними договорами такий його обов’язок був ним передбачений.

Судові витрати: Відповідно пункту 7 частини 1 статті 5 Закону України "Про судовий збір", від сплати судового збору звільняються споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав.

Згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів", споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Відповідно частини другої пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12.04.1996 року "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті, що виникають із договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян (у тому числі про надання кредитів, відкриття й ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, приймання і зберігання цінних паперів, надання консультаційних послуг).

Оскільки в діях Відповідача вбачається порушення прав споживачів, існують підстави для звільнення споживача від сплати судового збору.

На підставі викладеного, керуючись статтями 1, 16, 509, 526, 610, 611, 612, 625, 627, 629, 1058 Цивільного кодексу України, статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачів», статтями 1, 3, 10, 60 Цивільного процесуального кодексу України, п. 1 ч. 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір», ч. 2 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 12.04.1996 року "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", Постановою ВСУ № 6-39цс-13 від 29 травня 2013 року,

прошу:

1.     Прийняти позовну заяву до провадження.

2.     Ухвалити рішення, яким стягнути з Відповідача на користь Позивача 840 (вісімсот сорок) доларів США основного вкладу та 87,9 доларів США капіталізованих процентів.

3.     Звільнити Позивача від сплати судового збору за цим позовом.

 

Додатки:

1.     Копія договору про банківський строковий вклад (депозит);

2.     Копія квитанції про внесення готівки;

3.     Копія довіреності представника;

4.     Копія заяви про повернення вкладу;

5.     Копія довідки банку про рух коштів на рахунку;

6.     Копія паспорта й ідентифікаційного коду

7.     Копії позовної заяви з додатками для сторін по справі.

 

Представник Позивача              ________    /М.В. Григорчук/ 

 

29.07.2015 року