Етика ділового спілкування: ораторське мистецтво, риторика, культура спілкування_Новак О.М.
Циклова комісія з гуманітарно-соціальної підготовки

Курс передбачає оволодіння практичними навичками ділової, міжособистісної та публічної комунікації, розвиток та практичне використання загальних та професійних (фахових) компетентностей, а саме навичок міжособистісної взаємодії, комунікації та співробітництва. Набуваються здатності ефективно спілкуватися, виступати перед аудиторією, доводити свої думки до слухачів, уміння встановлювати контакт та переконувати. Дотримання мовного етикету є складовою культури спілкування та впливає на особистий і організаційний авторитет.

Головний акцент робиться на дієвих засобах ораторського мистецтва у налагодженні комунікацій , створення позитивного іміджу майбутнього працівника.

Разом із тим володіння комунікативними компетентностями та прийомами риторики дає більші можливості для кар'єрного зростання.


Фізична культура I курс
Циклова комісія з гуманітарно-соціальної підготовки

Мета та завдання навчальної дисципліни

Фізичне виховання це важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

 • формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;
 • розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;
 • розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;
 • формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;
 • формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Під час вивчення предмету “Фізична культура” реалізуються навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі.

Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і народних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, основ техніки виконання загальнорозвиваючих, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних,  ігрових і танцювальних вправ, художньої і ритмічної гімнастики; в отриманні знань, умінь і навичок дотримання режиму дня . особистої гігієни, загартування організму, , ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.

Розвивальні та оздоровчі цілі полягають у розвитку в учнів основних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок  використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми; в отриманні основ знань про фізичну культуру , власне здоров’я як важливі компоненти загальнолюдської культури і формування особистості; рухової активності, яка є основою розвитку людського організму, його органів і систем; в отриманні елементарних знань про рухливі, народні та спортивні ігри, гімнастику, акробатику, легку атлетику, художню і ритмічну гімнастику, плавання, лижний та ковзанярський спорт.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про фізичну культуру, спорт, туризм, основи здоров’я та здоровий спосіб життя; в ознайомленні з українською народною фізичною культурою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тренерами,  спортсменами, командами, їх  виступами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи і інших міжнародних змаганнях.

Виховні цілі полягають у вихованні в учнів інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавості до українських народних  ігор, національних, народних  і олімпійських видів спорту; бережливого ставлення до власного здоров’я ; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров’я; вихованні морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Зміст предмета «Фізична культура» спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, розв’язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, проявлення творчості у застосуванні рухових дій у різних по складності умовах), функціональних (здатність до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно віковим особливостям, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), когнітивних (здатність до набуття основ знань для здійснення педагогічної діяльності в галузі фізичного виховання і спорту), технологічних (володіння методиками, спрямованими на збереження і зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості), професійно-прикладних (сприяння формуванню умінь і навичок використання фізичних вправ у повсякденній і подальшій професійній діяльності), особистісних (формування важливих для професійної діяльності особистісних якостей), які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.

Основними принципами побудови програми є безперервність, цілісність процесу навчання та особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу.

Завданнями предмета є:

 • розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухових здібностей;
 • формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;
 • набуття елементарних знань у галузі фізичної культури, гігієни та здорового способу життя;
 • виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами ;
 • виховання бережливого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності особистості;
 • формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності;
 • формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;
 • виховання морально-вольових і психологічних якостей особистості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • національні традиції українського спортивного руху; історичну спадщину українського спорту, українських олімпійців;
 • спортивну термінологію;
 • сучасні фітнес- та оздоровчі технології.
 • негативні і позитивні зрушення у стані розвитку фізичних якостей; обсяг необхідних складових харчування (білків, жирів та вуглеводів) у різні періоди фізкультурно-спортивних занять та у період змагань;
 • роль активної життєвої позиції у спортивній діяльності та повсякденному житті;
 • комп’ютерні програми для корекції фізичного стану, відео уроки та відеоролики з розвитку фізичних якостей, різноманітних форм спортивних тренувань та фізкультурно-оздоровчих занять.
 • орієнтовні плани індивідуальних і групових занять з обраного виду спорту;
 • різноманітні форми фізичної активності (урочні та позаурочні форми фізкультурно-спортивної діяльності).

Вміти:

 • правильно використовувати термінологічний апарат під час занять, суддівства змагань та інструкторської практики;
 • популяризувати цінності фізичної культури і спорту мовними засобами;
 • використовувати методи математичної статистики для оцінки й аналізу стану розвитку власних фізичних якостей, прогнозувати їх подальший розвиток;
 • вести зведені протоколи змагань та визначати результати змагань з обраного виду спорту;
 • використовувати природні чинники для збереження та зміцнення здоров’я;
 • визначати ЧСС;
 • використовувати адекватні фізичні вправи для розвитку різних м’язових груп;
 • застосовувати інноваційні технології для розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров’я;
 • користуватися комп’ютерною технікою для оцінювання та прогнозування стану розвитку власних фізичних якостей;
 • складати плани індивідуальних і групових занять з обраного виду спорту; досягати поставленої мети у власному вдосконаленні та особистій фізичній культурі з урахуванням особистих потреб, мотивів та можливостей;
 • організовувати і проводити індивідуальні та групові заняття та змагання з обраного виду спорту, культурно-освітні спортивні заходи для молодших школярів;
 • утримувати спортивні споруди для занять фізичною культурою і спортом у відповідному санітарно-гігієнічному стані;
 • організовувати активний відпочинок;
 • дотримуватись правил Fair Play під час спортивних змагань та у повсякденному житті; зберігати та зміцнювати власне здоров’я;
 • дотримуватись правил особистої та суспільної гігієни та безпечної поведінки на спортивних заняттях та у повсякденному житті.