Здоров'я людини (в т. ч. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці)_Кондес Т.В.
Циклова комісія з природничо-наукової підготовки

Навчальна програма дисципліни “Здоров’я людини” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки фахового молодшого бакалавра з готельно-ресторанної справи. Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання забезпечення безпечної взаємодії людини з середовищем проживання і захисту населення від небезпек у надзвичайних ситуаціях та санітарія, гігієна праці, техніка безпеки, законодавство у сфері охорони праці.


Фізична культура_2 курс
Циклова комісія з природничо-наукової підготовки

Фізична культура – невід'ємна частина загальної і фахової культури особистості сучасного фахівця, що забезпечує фундамент його фізичного, духовного добробуту й успіхів у виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною характеристикою рівня розвитку і реалізації можливостей людини, що забезпечує біологічний потенціал його життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку, прояви соціальної активності, творчої праці. Все це обумовлює соціальне замовлення на оволодіння особистою фізичною культурою на всіх етапах формування фахівця.


Захист України_Кондес О.П.
Циклова комісія з природничо-наукової підготовки

Головна мета навчання предмету “Захист України” військово-патріотичне виховання, надання початкових знань з  військової справи, медико-санітарної підготовки, цивільної оборони, формування психологічної готовності до військової служби, удосконалювання фізичних та морально-вольових якостей. розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, практичні навички та якості, необхідні майбутньому воїну, які б сприяли швидкій їх адаптації в умовах військового колективу.


Фізична культура_Кондес О.П.
Циклова комісія з природничо-наукової підготовки

Мета та завдання навчальної дисципліни

Фізичне виховання це важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

 • формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;
 • розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;
 • розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;
 • формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;
 • формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Під час вивчення предмету “Фізична культура” реалізуються навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі.

Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і народних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, основ техніки виконання загальнорозвиваючих, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних,  ігрових і танцювальних вправ, художньої і ритмічної гімнастики; в отриманні знань, умінь і навичок дотримання режиму дня . особистої гігієни, загартування організму, , ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.

Розвивальні та оздоровчі цілі полягають у розвитку в учнів основних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок  використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми; в отриманні основ знань про фізичну культуру , власне здоров’я як важливі компоненти загальнолюдської культури і формування особистості; рухової активності, яка є основою розвитку людського організму, його органів і систем; в отриманні елементарних знань про рухливі, народні та спортивні ігри, гімнастику, акробатику, легку атлетику, художню і ритмічну гімнастику, плавання, лижний та ковзанярський спорт.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про фізичну культуру, спорт, туризм, основи здоров’я та здоровий спосіб життя; в ознайомленні з українською народною фізичною культурою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тренерами,  спортсменами, командами, їх  виступами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи і інших міжнародних змаганнях.

Виховні цілі полягають у вихованні в учнів інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавості до українських народних  ігор, національних, народних  і олімпійських видів спорту; бережливого ставлення до власного здоров’я ; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров’я; вихованні морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Зміст предмета «Фізична культура» спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, розв’язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, проявлення творчості у застосуванні рухових дій у різних по складності умовах), функціональних (здатність до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно віковим особливостям, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), когнітивних (здатність до набуття основ знань для здійснення педагогічної діяльності в галузі фізичного виховання і спорту), технологічних (володіння методиками, спрямованими на збереження і зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості), професійно-прикладних (сприяння формуванню умінь і навичок використання фізичних вправ у повсякденній і подальшій професійній діяльності), особистісних (формування важливих для професійної діяльності особистісних якостей), які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.

Основними принципами побудови програми є безперервність, цілісність процесу навчання та особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу.

Завданнями предмета є:

 • розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухових здібностей;
 • формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;
 • набуття елементарних знань у галузі фізичної культури, гігієни та здорового способу життя;
 • виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами ;
 • виховання бережливого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності особистості;
 • формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності;
 • формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;
 • виховання морально-вольових і психологічних якостей особистості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • національні традиції українського спортивного руху; історичну спадщину українського спорту, українських олімпійців;
 • спортивну термінологію;
 • сучасні фітнес- та оздоровчі технології.
 • негативні і позитивні зрушення у стані розвитку фізичних якостей; обсяг необхідних складових харчування (білків, жирів та вуглеводів) у різні періоди фізкультурно-спортивних занять та у період змагань;
 • роль активної життєвої позиції у спортивній діяльності та повсякденному житті;
 • комп’ютерні програми для корекції фізичного стану, відео уроки та відеоролики з розвитку фізичних якостей, різноманітних форм спортивних тренувань та фізкультурно-оздоровчих занять.
 • орієнтовні плани індивідуальних і групових занять з обраного виду спорту;
 • різноманітні форми фізичної активності (урочні та позаурочні форми фізкультурно-спортивної діяльності).

Вміти:

 • правильно використовувати термінологічний апарат під час занять, суддівства змагань та інструкторської практики;
 • популяризувати цінності фізичної культури і спорту мовними засобами;
 • використовувати методи математичної статистики для оцінки й аналізу стану розвитку власних фізичних якостей, прогнозувати їх подальший розвиток;
 • вести зведені протоколи змагань та визначати результати змагань з обраного виду спорту;
 • використовувати природні чинники для збереження та зміцнення здоров’я;
 • визначати ЧСС;
 • використовувати адекватні фізичні вправи для розвитку різних м’язових груп;
 • застосовувати інноваційні технології для розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров’я;
 • користуватися комп’ютерною технікою для оцінювання та прогнозування стану розвитку власних фізичних якостей;
 • складати плани індивідуальних і групових занять з обраного виду спорту; досягати поставленої мети у власному вдосконаленні та особистій фізичній культурі з урахуванням особистих потреб, мотивів та можливостей;
 • організовувати і проводити індивідуальні та групові заняття та змагання з обраного виду спорту, культурно-освітні спортивні заходи для молодших школярів;
 • утримувати спортивні споруди для занять фізичною культурою і спортом у відповідному санітарно-гігієнічному стані;
 • організовувати активний відпочинок;
 • дотримуватись правил Fair Play під час спортивних змагань та у повсякденному житті; зберігати та зміцнювати власне здоров’я;
 • дотримуватись правил особистої та суспільної гігієни та безпечної поведінки на спортивних заняттях та у повсякденному житті.