Логістичний сервіс_Пазєєва Г.М.
Кафедра управлінських технологій

« Логістичний сервіс» є основним  освітнім компонентом складової навчального плану . Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальності, що входить до галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, освітньої програми «Комерційна логістика». Вивчення цієї дисципліни дозволить здобувачам сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Здобувачі отримують теоретичні знання організації та технологій менеджменту надання логістичних послуг у різних сферах підприємницької діяльності, методи розрахунку економічної доцільності та ефективності функціонування сервісних фірм; уміння планувати та контролювати діяльність підприємств, що надають логістичні послуги, приймати оптимальні рішення з урахуванням специфіки конкретної галузі; навички використання нормативно-довідкової літератури при плануванні надання сервісних логістичних послуг на підприємствах виробничої та невиробничої сферах.


Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (Нормативно-правове забезпечення ЗЕД)
Кафедра управлінських технологій

Зовнішньоекономічна діяльність є головним стабілізуючим чинником розвитку вітчизняної економіки. Особливого значення вона набуває на етапі незворотності та активізації інтеграційних процесів України у міжнародне співтовариство, що характеризується високою динамічністю показників зовнішнього середовища, водночас певним рівнем нестабільності для українських підприємств внаслідок структурних диспропорцій, кризових явищ і перманентного перерозподілу важелів розвитку світових ринків. Важливість базових знань з урахуванням специфіки дисципліни ЗЕД ґрунтується на необхідності прийняття виважених управлінських рішень на макрорівні з урахуванням можливості ведення фахового аналізу закономірностей ринку, адаптації профіля конкретного підприємства до вимог ринкових відносин, з оптимальними втратами та максимальною вигодою (прибутком) під час довгострокового партнерства у зовнішній сфері діяльності.