Надання адміністративних послуг в Україні_Горєлова В.Ю.
Кафедра державно-правових дисциплін

Курс окреслює питання теорії адміністративних послуг, у тому числі відповідної термінології, а також визначаються проблеми отримання адміністративних послуг з точки зору споживачів. Дається огляд розвитку національної політики з питань адміністративних послуг та нормативної бази у цій сфері. Розкривається технологія створення та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг як оптимального способу надання адміністративних послуг за принципами «єдиного офісу» та «єдиного вікна». Курс також присвячений опису окремих кращих вітчизняних практик надання адміністративних послуг, та  відповідному зарубіжному досвіду

Господарський процес_Григорчук М.В.
Кафедра державно-правових дисциплін

1.    Анотація

Основною метою навчальної дисциплін «Господарське процес» є ознайомлення здобувачів з основними положеннями господарського судочинства, формування навиків застосування господарського процесуального законодавства при оцінці конфліктних ситуацій у господарській сфері, вироблення у здобувачів нового якісного економіко-правового мислення, формування достатнього рівня правосвідомості під час здійснення захисту порушених, оспорюваних, невизнаних прав або охоронюваних законом інтересів.

Завданням дисципліни є вивчення основних положень господарського процесуального права, засвоєння змісту основних правових інститутів господарського процесу, вивчення особливостей господарського судочинства України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні принципи господарського процесуального права, структуру загальних судів у цій сфері, їх компетенцію, юрисдикцію і підсудність спорів; стадії та порядок вирішення господарських спорів, виконання рішень, ухвал, постанов суду;

уміти: тлумачити та застосовувати норми господарського процесуального законодавства; компетентно оцінювати спірні ситуації, що складаються під час господарських правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства; надавати кваліфіковані консультації із означених питань; складати позовні заяви, зустрічні позови, відзиви, клопотання та інші процесуальні документи;

набути: здатності практичного застосування набутих знань під час вирішення спорів, що входять до юрисдикції загальних судів, навичок комунікації з фізичними і юридичними особами, підвищити загальний рівень юридичної підготовки, правової культури для розв’язання питань, що виникають у практичній діяльності.