Маркетинг відносин_Дьячук І.В.
Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг відносин» є формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу відносин та навиків вирішення проблем у сфері побудови ефективної системи взаємодії на підприємстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг відносин» є навчитися визначити ключові фактори успіху взаємовідносин в умовах змінного бізнес середовища; здійснення стратегічного аналізу споживчих позицій покупців; прогнозування поведінки покупців; визначення варіантів розвитку відносин із споживачами, партнерами, конкурентами.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • сучасні принципи; теорії, методи і практичні прийоми маркетингу відносин;
 • сутність внутрішнього маркетингу, основні етапи його впровадження;
 • моделі управлінських відносин в організації;
 • особливості управління відносинами «службовець-клієнт»;
 • алгоритм побудови системи реагування на скарги;
 • етапи ефективного проведення переговорів;
 • специфіку маркетингу відносин у різних сферах діяльності;
 • етапи процесу впровадження маркетингу відносин.

вміти:

 • аналізувати прибутковість покупців;
 • проводити оцінку и організовувати програми підвищення лояльності клієнтів;
 • обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі;
 • застосовувати методи прийняття управлінських рішень в маркетингу;
 • приймати рішення щодо інноваційного розвитку в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфлікту;
 • визначати моделі управлінських відносин;
 • оцінювати взаємовигідний економічний ефект взаємодії підприємств;
 • розробляти програму маркетингу відносин для організації.

SMM-маркетинг(маркетинг соціальних мереж)_Дьячук І.В.
Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

Вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг у соціальних мережах» спрямовано на формування розуміння сучасних стратегій присутності підприємств та брендів у соціальних мережах та здатності ефективно використовувати соціальні мережі як маркетинговий інструмент комунікацій для вирішення бізнес-завдань підприємств будь-яких масштабів та форм власності, які перед ними стоять в сучасному онлайн середовищі. Дисципліна є невід’ємною складовою економічних та маркетингових дисциплін, необхідних майбутнім менеджерам підприємств незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Глобальна діджіталізація суспільства, всебічне проникнення в життя мережі Інтернет, інтенсивне та стрімке зростання користувачів соціальних медіа сприяє підвищенню ролі соціальних мереж в розвитку та комунікаціях сучасного бізнесу. Велика активність та залученість користувачів в соціальні медіа є головним трендом сучасного онлайн середовища. Тому важливе завдання менеджерів і маркетологів полягає в тому, щоб відшукати власну цільову аудиторію та побудувати з нею ефективні комунікації. Саме соціальні мережі відкривають додаткові можливості пошуку та сегментації цільової аудиторії, кастомізації бізнес-пропозиції та побудови тісних комунікацій з аудиторією, просування та продажів продукції і послуг через соціальні мережі. Дисципліна «Маркетинг у соціальних мережах» дозволить отримати комплексний погляд на процес просування продукції та послуг в соціальних мережах, отримати системні алгоритми формування SMM-стратегій (social media marketing), засвоїти алгоритми просування бізнесу для зростання обсягів продажів та формування онлайн репутації, опанувати спеціальні інструменти налаштування та запуску таргетованих рекламних кампаній. Особлива роль в рамках вивчення дисципліни «Маркетинг в соціальних мережах» належить висвітленню практичної складової роботи на базі актуальних запитів (акаунтів) представників реального бізнесу, розгляду конкретних кейсів, прикладів та практичної роботи кожного студента щодо розробки власного SMM book на базі обраного об’єкту дослідження для просування в найпопулярніших соцмережах Facebook та Instagram. Мета вивчення дисципліни – формування системи знань щодо теоретичних основ і алгоритмів управління маркетингом в соціальних мережах та оволодіння практичними навичками щодо розробки стратегій, вибору ефективних SMM інструментів, формування контентної стратегії та плану просування, запуску ефективних рекламних кампаній через опанування алгоритмів роботи рекламного кабінету Facebook.

Управління продажами_Дьячук І.В.
Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

Мета опанування дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні сучасної системи поглядів і спеціальних знань у галузі управління продажами, набуття практичних навичок щодо управління продажамина ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів і забезпечення ефективної діяльності підприємств. 

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних та організаційних основ управління продажами, розуміння сутності системи продажу та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища, розуміння системи методів маркетингу в управління продажами, забезпечення необхідних знань щодо вибору та роботи з посередниками, управління діяльністю учасників товарного руху, набуття методологічних і методичних навичок щодо вибору та ведення політики розподілу в умовах конкуренції та кон’юнктури ринку. 


Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

5. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу. 

6. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими. 

7. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 

8. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків. 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії 

Для майбутніх фахівців-маркетологів знання основних положень системи управління продажами є передумовою прийняття правильних рішень у сфері збуту готової продукції, дозволяє самостійно планувати обсяги продажів, розробляти стратегію збуту, створювати ефективну систему роботи з персоналом , управляти торгівельними відносинами та контролювати і оцінювати ефективність процесу продажу. 

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах

1. Концептуальні засади управління продажами: сучасні тенденції. 

2. Організація продажу. 

3. Побудова системи продажу на принципах гармонізації. 

4. Маркетинг в сфері продажу. 

5. Інформаційне та процедурне забезпечення управління продажами. 

6. Стратегія і тактика управління продажами. 

7. Прогнозування та планування продажу. 

8. Маркетинговий аналіз ефективності управління продажем.

Контент-маркетинг_Дьячук І.В
Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

Метою дисципліни є формування компетентностей реалізації професійної діяльності в умовах розвитку нових форм маркетингової діяльності та технологій ведення бізнесу в цифровому середовищі, формування навичок розробки інформаційного наповнення вебсайтів, персональних сторінок та рекламних повідомлень фірм у мережі Інтернет, формування плану представлення бренду в мережі Інтернет практичне застосування набутих умінь та навичок у сучасному бізнесі з метою розробки програм цифрового маркетингу на підприємстві. 

Курс поєднує сучасні думки та досягнення різних учасників ринку цієї галузі науки, її теоретичні та прикладні аспекти, дослідження форм й методів вітчизняного та світового досвіду. Важливим при вивченні є використання цифрових інструментів планування, аналізу та оцінки ефективності маркетингових заходів.